Kancelaria Notarialna w Lublinie
Notariusz Katarzyna Kisielewicz


Opłaty

Prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią, telefoniczny lub osobisty, w celu ustalenia konkretnych opłat za czynność notarialną.

Taksa notarialna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, zaś wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Za udzielanie porad prawnych notariusz nie pobiera opłat.

Podatki

Notariusz pobiera również następujące podatki: VAT (od taksy notarialnej), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe. Należności te odprowadza na rachunki bankowe właściwych instytucji.

Koszty sądowe

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.