Kanceralnia Notarialna w Lublinie
Notariusz Katarzyna Kisielewicz


Zakres czynności

Zgodnie z ustawą z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne).

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie
z prawem mają charakter dokumentu rzędowego.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.

Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku za-chowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”, zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych (umowy dotyczące nieruchomości – umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie, testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku),
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń (w szczególności poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie dokumentów za zgodność
  z oryginałem)
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno być poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii w celu ustalenia zakresu czynności, które mają być wykonane, oraz dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty oraz dane stron, niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych, należy złożyć w kancelarii przed umówionym terminem spotkania lub przesłać pocztą elektroniczną, w celu sprawdzenia ich poprawności i późniejszym sprawnym przeprowadzeniu czynności.